Friday, June 14, 2013

Pekeliling Gaji Baru 1 Julai 2013 dah keluar.

Salam.

Baru tadi post tajuk baru . dala msejam post pulak.. xpe ler.. info berguna..

So, Khas untuk kakitangan awam yang masih tak faham tentang kenaikan gaji pad 1 julai ini. Maka, ceritanya pekeliling khas dah keluar.. boleh baca di web JPA or di bawah post ini nanti.

Secara keseluruhannya, kawan simpulkan bahawa ceritanya adalah seperti berikut :

maknanya , berdasarkan pekeliling terbaru ni kakitangan awam akan dapat 2 kenaikan gaji untuk tahun ni..

1. kenaikan gaji tahunan biasa... Jan, Apr, Jul or Oct
2. Kenaikan Gaji tahuanan khas... 1 Julai.

so, untuk tahun 2014 pulak, semua orang akan dapat kenaika gaji tahunan macam biasa...

contohnya..

Gaji 31 Disember 2012 : RM2500.00
Tarikh kenaikan : 1 Januari
Jumlah kenaikan : RM225

So,

Gaji pada 1 Jan 2013 : RM2725.00

Gaji pada 1 Julai 2013 : RM3000.00

Gaji pada 1 Jan 2014 : RM3225.00

Peratus kenaikan dari 2012 ke 2014 adalah :

RM3225 - RM2500 = RM725.00 or 29%
so, apa lagi ..yahoooo....com


lampiran ;;;

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5TAHUN 2013
PEMBERIAN PEMINDAHAN GAJI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN
AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
TUJUAN
1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan1
mengenai pemberian pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) Kenaikan
Gaji Tahunan (KGT) kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di
bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM).
LATAR BELAKANG
2. Kerajaan memutuskan supaya kajian penambahbaikan skim perkhidmatan,
penambahbaikan landasan kemajuan kerjaya serta pembetulan kepada masalah
struktur gaji dalam SSM diselesaikan sebelum 31 Disember 2013.
1
Ucapan YAB Perdana Menteri semasa Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII)
pada 11 Mac 2013.2
3. Berikutan daripada kajian penambahbaikan tersebut, gaji pegawai di bawah
SSM akan dipindahkan ke struktur gaji baru dengan diberikan faedah pemindahan gaji
dengan amaun bersamaan satu (1) KGT.
4. Memandangkan kajian tersebut dijangka selesai pada akhir tahun 2013, maka
Kerajaan bersetuju supaya faedah pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1)
KGT diberi lebih awal pada 1 Julai 2013.
PELAKSANAAN
Pegawai Yang Layak
5. Pemberian pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT ini
melibatkan pegawai Perkhidmatan Awam di bawah SSM bertaraf tetap, sementara dan
kontrak (Contract of Service) yang telah dilantik sebelum 1 Julai 2013 dan sedang
berkhidmat pada 1 Julai 2013, termasuk pegawai yang berada dalam keadaan seperti
berikut:
5.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan.
5.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor
swasta.
5.3 pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.
5.4 pegawai yang meninggal dunia pada 1 Julai 2013.
Pegawai Yang Tidak Layak
6. Urusan pemberian pemindahan gaji ini tidak melibatkan:3
6.1 pegawai yang masih berkhidmat di bawah saraan Laporan Gaji
Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB).
6.2 pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang
kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013.
6.3 pegawai yang dilantik mulai 1 Julai 2013.
6.4 pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 Julai 2013.
6.5 pegawai yang meninggal dunia pada atau sebelum 30 Jun 2013.
Prinsip dan Kaedah Pemberian Pemindahan Gaji
7. Pegawai yang layak akan diberi pemindahan gaji dengan amaun bersamaan
satu (1) KGT mengikut gred jawatan/ gred gaji masing-masing pada 1 Julai 2013
berdasarkan gaji hakiki pegawai pada 30 Jun 2013. Contoh kaedah pemindahan gaji
adalah seperti di Lampiran A.
8. Dalam keadaan pemberian pemindahan gaji ini tidak dapat ditampung oleh
amaun gaji maksimum dalam Jadual Gaji Minimum - Maksimum (JGMM), Ketua
Jabatan hendaklah mengemukakan permohonan penetapan gaji Khas Untuk
Penyandang (KUP) kepada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
dengan mengemukakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang dikemas kini.
Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran B.
9. Pegawai yang gaji akhirnya pada 30 Jun 2013 berada di gaji KUP yang
diluluskan JPA atau berada di gaji maksimum sama ada mengikut Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013, surat JPA.SARAAN(S)256/21/17-5 Jld.3
bertarikh 14 Mac 2013 atau surat JPA.SARAAN(S)256/21/17-6 Jld.3 bertarikh
14 Mac 2013, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan permohonan penetapan 4
gaji KUP kepada Bahagian Saraan, JPA beserta dengan salinan Kenyataan
Perkhidmatan pegawai yang dikemas kini. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah
seperti di Lampiran C.
10. Bagi jawatan peminjaman atau tukar sementara ke agensi Kerajaan,
pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT hendaklah diberi secara
isyarat di gaji hakiki oleh Ketua Jabatan asal dan pemindahan gaji diberi di jawatan
peminjaman atau tukar sementara oleh Ketua Jabatan agensi peminjam.
11. Pegawai yang cuti separuh gaji, gaji hakiki pegawai hendaklah diberi
pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT dan dibayar separuh
daripada amaun gaji baru.
12. Pegawai yang cuti tanpa gaji, gaji hakiki pegawai hendaklah diberi pemindahan
gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT dan pegawai akan dibayar gaji baru
apabila kembali bertugas.
13. Bagi pegawai yang dinaikkan pangkat atau ditukar lantik atau dilantik secara
Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) berkuat kuasa 1 Julai 2013, gaji pegawai
hendaklah diberi pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1) KGT di gred
baru selepas urusan penetapan gaji pemulaan di gred kenaikan pangkat atau tukar
lantik atau KPSL dilaksanakan. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di
Lampiran D.
14. Bagi urusan kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan atau pelantikan secara
KPSL yang berkuat kuasa sebelum atau pada 1 Julai 2013, pemberian pemindahan
gaji ini boleh diselaraskan dan dibayar berkuat kuasa 1 Julai 2013.
15. Pemberian pemindahan gaji ini tidak mengubah struktur JGMM yang
ditetapkan seperti di Lampiran A Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013,5
surat JPA.SARAAN(S)256/21/17-5 Jld.3 bertarikh 14 Mac 2013 dan surat
JPA.SARAAN(S)256/21/17-6 Jld.3 bertarikh 14 Mac 2013.
16. Perubahan gaji berikutan pemberian pemindahan gaji ini hendaklah dicatatkan
dalam Kenyataan Perkhidmatan semua pegawai yang terlibat.
Pergerakan Gaji Tahunan
17. Pemberian pemindahan gaji ini tidak menjejaskan Pergerakan Gaji Tahunan
pegawai bagi tahun 2013 dan tahun berikutnya, tertakluk kepada had gaji maksimum
dalam JGMM serta pegawai memenuhi syarat dan peraturan Pergerakan Gaji Tahunan
yang berkuat kuasa.
Tarikh Pergerakan Gaji
18. Pemberian pemindahan gaji ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG)
pegawai.
Elaun dan Kemudahan
19. Syarat dan peraturan elaun dan kemudahan yang berkuat kuasa dikekalkan.
TARIKH KUAT KUASA
20. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Julai 2013.6
PEMAKAIAN
21. Tertakluk kepada penerimaan pakai pekeliling perkhidmatan ini oleh pihak
berkuasa masing-masing, peruntukan pekeliling perkhidmatan ini pada
keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa
Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
(TAN SRI MOHAMAD ZABIDI ZAINAL)
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA
PUTRAJAYA
Jun 2013
Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan
Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Pihak Berkuasa Berkanun
Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7
Lampiran A
CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17
TarikhKuat Kuasa : 1 Julai 2013
Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April
Gaji Minimum - Maksimum : RM927.03 -RM3,089.68
Kenaikan Gaji Tahunan : RM95
Tarikh
Gaji Sekarang
Gred N17
(RM)
Gaji Baru
Gred N17
(RM)
Catatan
1.1.2012 2,709.68 (P3) - Gaji pegawai setelah diberi kenaikan
gaji 13% mengikut Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012.
1.4.2012 2,804.68 (P3)
(Maksimum)
[diberi 1 KGT di
Gred N17 iaitu
RM95]
- TPG Gred N17.
Pergerakan Gaji Biasa mengikut
keputusan Panel Pembangunan
Sumber Manusia (PPSM).
1.1.2013 2,804.68 (P3)
(Maksimum)
2,804.68
[dipindahkan ke
JGMM baru]
Pemindahan gaji pegawai ke JGMM
baru pada amaun yang sama mengikut
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2
Tahun 2013.
1.4.2013 - 2,899.68
[diberi 1 KGT di
Gred N17 iaitu
RM95]
TPG Gred N17.
Pergerakan Gaji Biasa mengikut
keputusan PPSM.
30.6.2013 - 2,899.68 Gaji pegawai sehari sebelum tarikh
kuat kuasa pemberian pemindahan
gaji dengan amaun bersamaan satu (1)
KGT.
1.7.2013 - 2,994.68
[diberi 1 KGT di
Gred N17 iaitu
RM95]
Tarikh kuat kuasa pemberian
pemindahan gaji dengan amaun
bersamaan satu (1) KGT.
Gaji pegawai ditambah amaun
bersamaan satu (1) KGT mengikut
gred gaji / gred jawatan pegawai.
1.4.2014 - 3,089.68
(Maksimum)
[diberi 1 KGT di
Gred N17 iaitu
RM95]
TPG Gred N17.
Pergerakan Gaji Biasa mengikut
keputusan PPSM.8
Lampiran A
CONTOH 2: KAEDAH PE

__________________

5 comments:

Unknown said...

salam..nk tanyer skit,,,kalau saya sedang berkhidmat dlm gred n17 dan mendapat kenaikan pangkat pada februari 2013...tarikh pergerakan gaji dalam gred n17 ialah pada 1julai...adakah saya dapat dua kenaikan juga pada julai 2013?

adrianiamri said...

salam.

Bulan FEB 2013, dah naik gaji sebab naik pangkat..
Bulan TPG tahunan pada Julai naik macam biasa..

Tambah satu lagi kenaikan TPG khas so, anda akan dapat 3 kenaikan ler tahun 2013... Kalau ikut formatnya, tapi kalau kerani lambat proses, lambat jugak ler... dah ler AG pon lambat semacam..
Kawan gaji TPG tahunan bulan Jan tapi bulan Jun ni baru merasa...

Naik dah, so jangan lupa bayar dahulu kepda yang paling penting iaitu diri anda sendiri dahulu..

IBU RISKA said...

Saya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINISaya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI

Unknown said...

Saya ade 1 soalan .
Sekiranya sy sekarang berkhidmat di jabatan kerajaan tetapi belum sah jawatan . Adakah layak sy membawa gaji terkini sy untuk menerima jawatan baru sama gred cuma berbeza skim .

Unknown said...

Saya ade 1 soalan .
Sekiranya sy sekarang berkhidmat di jabatan kerajaan tetapi belum sah jawatan . Adakah layak sy membawa gaji terkini sy untuk menerima jawatan baru sama gred cuma berbeza skim .